Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
 
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
    Avaleht Polikliinikust Privaatsuspoliitika Sisukaart

Hambapol
  Hambapol  Tutvustus
Hambapol
  Hambapol  Juhtimine
Hambapol
  Hambapol  Põhikiri
Hambapol
  Hambapol  Privaatsuspoliitika
Hambapol
  Hambapol  Ravidokumentide väljastamine
Hambapol
  Hambapol  Ravijärjekorra pidamise reeglid
Hambapol
  Hambapol  Rahulolu uuringud
Hambapol
  Hambapol  Hanked
Hambapol
  Hambapol  Galerii
Hambapol
  Hambapol  Vabad töökohad

Hambapol


Broneeri internetist

Privaatsuspoliitika

 

Isikuandmete töötlemine

SA Tallinna Hambapolikliinik (edaspidi Hambapolikliinik) on tervishoiuteenuse osutaja, kes korraldab oma tegevust kooskõlas Eestis kehtivate seadustega. Selleks, et Hambapolikliinik saaks seaduses sätestatud nõuete kohaselt tervishoiuteenust osutada, on vajalik töödelda isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas füüsilise isiku ehk patsiendi selgelt väljendatud nõusolekuga ning seaduses sätestatud alustel. Hambapolikliinik on kohustatud hoidma saladuses andmeid, mis on teatavaks saanud tervishoiuteenuse osutamisel.

Patsient on füüsiline isik, kes on Hambapolikliinikule avaldanud soovi saada või kes saab tervishoiuteenust. Hambapolikliinik osutab patsiendile tervishoiuteenust isiku poolt selgelt väljendatud nõusoleku alusel. Patsiendil on õigus küsida enda kohta käivaid isikuandmeid ja teavet ning saada ravidokumentidest koopiaid. Patsiendil on igal ajal õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

Tulenevalt seadusest peab Hambapolikliinik patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama seaduses sätestatud korras.
Terviseandmeid sisaldavaid dokumente väljastame taotluse alusel, kas:

  • kohapeal
  • krüpteeritult taotluses nimetatud e-postiaadressile
  • tähitud postiga taotluses nimetatud postiaadressile

Juhul kui patsiendi andmeid soovib saada muu isik kui patsient, kuid kellel puudub seadusest tulenev volitus andmeid küsida, on kohustuslik esitada volikiri. Juhime tähelepanu, et patsiendi nõusolekut ei ole vaja andmete edastamiseks või neile juurdepääsu võimaldamiseks isikutele, kellel see õigus tuleneb seadusest.

Isikuandmete töötlemise seaduslikud alused tulenevad eelkõige isikuandmete töötlemise üldmäärusest (GDPR), võlaõigusseadusest ja tervisehoiuteenuse korraldamise seadusest.

Küpsised

Hambapolikliiniku koduleht www.hambapol.ee kasutab küpsiseid (tuntud ka kui HTTPS-küpsis, inglise keeles „cookies“, „HTTPS cookie“). Hambapolikliinik kasutab küpsiseid kodulehe külastatuse statistika tegemiseks eesmärgil tagada paremat veebilehe kasutajakogemust. Küpsistega ei kogu Hambapolikliinik isikustatud andmeid ehk Hambapolikliinikul ei ole võimalik tuvastada, kes on polikliiniku kodulehte külastanud.

Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk Teie veebilehetsejas, mille veebileht saadab Teie arvutis olevasse küpsiste faili. Te saate alati ise otsustada, kas küpsised Teie veebilehetsejas lubada või mitte. Kui Te küpsiseid ei soovi, võite seadistada oma veebilehetseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab Teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadustuste tegemiseks palun vaadake oma veebilehetseja abi funktsiooni.

Täiendavate küsimuste korral seoses Hambapolikliiniku privaatsuspoliitikaga, palume Teil ühendust võtta meie andmekaitsespetsialistiga, kelle kontaktandmed on leitavad alamlehel „Kontakt“. 

 
 
Tallinna Hambapolikliinik