Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
 
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
Tallinna Hambapolikliinik
    Avaleht Kliinikust Privaatsuspoliitika Sisukaart

Hambapol
  Hambapol  Tutvustus
Hambapol
  Hambapol  Juhtimine
Hambapol
  Hambapol  Privaatsuspoliitika
Hambapol
  Hambapol  Põhikiri
Hambapol
  Hambapol  Ravidokumentide väljastamine
Hambapol
  Hambapol  Ravijärjekorra pidamise reeglid
Hambapol
  Hambapol  Rahulolu uuringud
Hambapol
  Hambapol  Hanked
Hambapol
  Hambapol  Galerii
Hambapol
  Hambapol  Vabad töökohad

Hambapol


Broneeri internetist

Privaatsuspoliitika

 

Isikuandmete töötlemine

Andmekaitseametniku kontaktandmed: Jorma Tulk, tel: 58405337

Hambakliiniku põhitegevusalaks on hambaraviteenuste osutamine. Ülesannete täitmise käigus kogub ja töötleb Hambakliinik isikuandmeid tulenevalt seadusest, seaduse alusel antud õigusaktist, kirjalikust lepingust ja/või andmesubjekti selgelt väljendatud nõusoleku alusel.

Isikuandmete töötlemisel ja isikuandmete kaitse tagamiseks igapäevatöös juhindub Hambakliinik isikuandmete kaitse seadusest, Andmekaitse Inspektsiooni juhistest ja isikuandmete kaitse üldmäärusest. Tundlike isikuandmete, nagu isiku tervise-, finants- ja sideandmete töötlemisele pöörab Hambapolikliinik kõrgemat tähelepanu.

1. Hambapolikliinik võib patsiendi nõusolekuta tema andmeid edastada patsiendiga lepingulises suhtes olevale kindlustusandjale, kohtule ja politseile.

2. Tervishoiuteenuse osutamisel kogutud andmetest säilitatakse ambulatoorse ning statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist tõendavaid andmeid 30 aastat patsiendile osutatud teenuse andmete kinnitamisest.

 

3. Patsiendil on õigus:

3.1. taotleda teavet teda puudutavatele isikuandmetele Hambapolikliinikus;

3.2. õigus nõuda koopiat oma ravidokumentidest;

3.3. nõuda andmete parandamist (nt kontaktandmed) või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist, kui töötlemine pole vajalik algse eesmärgi täitmiseks;

3.4. esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele;

3.5. nõuda teavet isikuandmete ülekandmise kohta;

3.6. oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta;

3.7. esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee)

4. Isikuandmete kaitseks rakendab Hambakliinik asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid eesmärgiga:

4.1. keelata volitamata isikute juurdepääs isikuandmetele;

4.2. ära hoida andmekandjate omavoliline lugemine, kopeerimine, muutmine kõrvaldamine;

4.3. kaitsta andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;

4.4. kaitsta andmeid juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest; 

4.5. kaitsta andmeid volitamata töötlemise eest. 

 

Küpsised

Hambakliiniku koduleht www.hambapol.ee kasutab küpsiseid (tuntud ka kui HTTPS-küpsis, inglise keeles „cookies“, „HTTPS cookie“). Hambakliinik kasutab küpsiseid kodulehe külastatuse statistika tegemiseks eesmärgil tagada paremat veebilehe kasutajakogemust. Küpsistega ei kogu Hambakliinik isikustatud andmeid ehk Hambakliinikul ei ole võimalik tuvastada, kes on kliiniku kodulehte külastanud.Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk Teie veebilehetsejas, mille veebileht saadab Teie arvutis olevasse küpsiste faili. Te saate alati ise otsustada, kas küpsised Teie veebilehetsejas lubada või mitte. Kui Te küpsiseid ei soovi, võite seadistada oma veebilehetseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab Teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadustuste tegemiseks palun vaadake oma veebilehetseja abi funktsiooni.Täiendavate küsimuste korral seoses Hambakliiniku privaatsuspoliitikaga, palume Teil ühendust võtta meie andmekaitsespetsialistiga, kelle kontaktandmed on leitavad alamlehel „Kontakt“. 

 
 
Tallinna Hambapolikliinik